Algemene voorwaarden

Wat goed dat je dit document leest!
Natuurlijk wil je graag weten onder welke voorwaarden jij diensten of producten afneemt bij Xesús. Geen zorgen: het is best wat leesvoer, maar het zo makkelijk mogelijk gehouden.
Ben je een kei in wetteksten lezen?
Dan wordt er her en der wel naar verwezen. Xesús werkt met zakelijke algemene voorwaarden (B2B). Deze voorwaarden zijn bedoeld voor alle diensten en producten, zoals het afnemen van software, support of jouw deelname aan een strategiesessie, workshop of event.
Deze algemene voorwaarden gaan uit van een win-win situatie; het gaat uit van de gedachte ‘zorgen voor’ elkaar. Ze zijn altijd vindbaar op onze website www.xesus.nl. Hieronder lees je onder welke voorwaarden Xesús haar diensten aanbiedt. Onderaan het document worden de begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij-vorm te schrijven. Zijn de voorwaarden op onderdelen onduidelijk, schroom niet om je vraag te stellen.

Wij kijken uit naar een fijne samenwerking!

Hartelijke groet,
Het team van Xesús

Bedrijfsgegevens en bereikbaarheid

Officiële naam: Xesús
KvK-nummer: 70100616
Btw-nummer: NL223108972B01

Je kunt Xesús op de volgende wijze bereiken:

Mailen: info@xesus.nl 
Support ticket: https://app.xesus.nl/
Adres: Warmoestraat 155, 1012 JC, Amsterdam
Website: www.xesus.nl

Artikel 1. Algemene zaken 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op: 
- ieder aanbod
- offerte
- overeenkomst
Deze voorwaarden tussen jou en Xesús, waarop Xesús deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten. Jij verklaart dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat door:   
- Het digitaal aanvinken op de website /via het portal van de daartoe dienende checkbox;   
- Ondertekening van een offerte of overeenkomst; of   
- Het verstrekken van een schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdracht.

Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Xesús altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden. Het kan zijn dat er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden. Of dat er zich een situatie tussen ons voordoet, die niet is geregeld. Dan zal de uitleg moeten plaatsvinden, - zoals dat zo mooi heet - ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
Een rechter zou een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, op enig moment, geheel of gedeeltelijk nietig kunnen verklaren. Of vernietigen. Dan blijven echter de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Als hetgeen in het vorige lid zich voordoet, dan maken wij vervolgens goede afspraken om nieuwe bepalingen overeen te komen. Deze vervangen de nietige of vernietigde bepalingen. Daarbij volgen wij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

Artikel 2. Hoe de overeenkomst/opdracht tot stand komt  

De overeenkomst komt tot stand als jij mondeling of schriftelijk het aanbod van Xesús inclusief deze algemene voorwaarden, aanvaardt. Je kunt Xesús niet aan haar offerte of aanbod houden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Elk aanbod en prijsopgave door Xesús is geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld. Weet dat de in het aanbod vermelde prijzen altijd exclusief btw zijn, tenzij anders aangegeven natuurlijk. Mocht je nou het aanbod aanvaarden maar je hebt nog afwijkende opmerkingen, dan komt de overeenkomst alleen tot stand als Xesús dat expliciet zo aangeeft. Een aanbod en een tarief geldt alleen voor een huidige opdracht.

Artikel 3. De uitvoering van de overeenkomst 

Xesús zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting). Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Xesús. Xesús kan anders de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of de uit deze vertraging voortvloeiende extra kosten aan jou in rekening te brengen. Dit gebeurt volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven. Je kunt geen korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst bedingen dan wel het (eind)resultaat afkeuren, als er afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn. Xesús kan altijd de uitvoering van de overeenkomst aanpassen of wijzigen. Daarbij wordt natuurlijk zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Xesús kan altijd prijswijzigingen doorvoeren.
We zullen je dit minimaal een maand van tevoren melden als het reeds afgenomen producten of diensten betreft. 

Artikel 4. Contractduur en termijnen

De overeenkomst tussen ons wordt altijd aangegaan voor een minimale periode van 4 weken, je kunt dit niet vroegtijdig opzeggen. Dit blijkt dan uit de aard van de overeenkomst of als wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen. Als Xesús voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn met jou is overeengekomen of heeft opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Stel Xesús bij overschrijding van de termijn schriftelijk in gebreke en biedt daarbij een redelijke termijn, zodat Xesús alsnog uitvoering kan geven aan de overeenkomst. Xesús kan ervoor kiezen om de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren. Dit houdt ook in dat: 
- Ieder uitgevoerd gedeelte afzonderlijk kan worden gefactureerd; en   
- De uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren, kunnen worden opgeschort.
Deze opschorting duurt net zolang, totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.

Artikel 5. Inschakeling van derden 

Xesús kan bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. Zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Denk aan freelancers, specialisten, experts, trainers en adviseurs. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Als door Xesús of door Xesús ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op jouw locatie, of een door jou aangewezen locatie, zorg je kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6. Rechten van intellectueel eigendom 

Alle bestaande of mogelijk uit de opdracht voortkomende eigendomsrechten op de resultaten uit de opdracht, komen toe aan Xesús. Alleen Xesús is bevoegd een eigendomsrecht te deponeren of te registreren. De in het kader van de opdracht door Xesús tot stand gebrachte resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van Xesús. Ongeacht of deze aan jou of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Xesús heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Xesús zal daarbij uiteraard rekening houden met vertrouwelijke informatie. Als je hetgeen in dit artikel wordt geregeld, niet naleeft, dan kan Xesús een zelf vast te stellen maar redelijke vergoeding bij jou in rekening te brengen. Ook kan Xesús een schadevergoeding eisen. 

Artikel 7. Gebruik

Voor het gebruik van e-mailverkeer met derden, is in principe alles toegestaan. De uitzonderingen hierop, lees je in dit artikel.
Houd je aan toepasselijke wet- en regelgeving, die regels verbinden aan onder meer telecommunicatie, cookies, privacy enzovoorts.

 Het is niet toegestaan e-mails te verzenden:   
- naar e-mailadressen die hier niet uitdrukkelijk om gevraagd hebben om door de gebruiker te worden gemaild (spam);   
- met illegale inhoud of over illegale producten/diensten;   
- met aanbod van pillen/medicijnen;   
- met aanbod van dieetsupplementen;   
- met aanbod van escort-/datingdiensten;   
- met een pornografische of seksueel getinte inhoud;   
- met ‘gambling’/gokken gerelateerde inhoud;   
- met drugs gerelateerde inhoud;   
- met “snel rijk worden methode” inhoud;   
- met Multi Level Marketing inhoud;   
- met affiliate marketing;   
- met leningen of loterijen;   
- met trading tips, forex, cryptocurrency, etc.;   
- met mails die worden verstuurd vanuit “nicknames”;   
- met mails waarin backlinks, likes, tweets e.d. te koop worden aangeboden;   
- met een extreem lage openrate of extreem hoge uitschrijfratio;   
- die links of verwijzingen bevatten naar illegale downloads of websites met illegale downloads;   
- met een racistische of discriminerende inhoud of een andere inhoud die kwetsend is voor anderen;   
- die virussen bevatten die het internet
- of e-mailverkeer van derden schade aan kunnen brengen.

Xesús kan daarom bij verzending van e-mails de inhoud controleren. De verzending wordt in dergelijke gevallen op werkdagen vertraagd met een maximum van 24 uur, tenzij de inhoud niet geschikt is voor verzending. In dat geval zullen de e-mails niet verzonden worden en wordt contact met je opgenomen.

Artikel 8. Wanprestatie

Als je de algemene voorwaarden niet naleeft of misbruik maakt van de dienst of product, kan Xesús de overeenkomst ontbinden en/of de verzendingen stilleggen. Xesús kan besluiten deze schade op jou te verhalen, mits Xesús daadwerkelijk schade oploopt door misbruik van jouw kant. Xesús heeft het recht jou te weigeren of jouw account te blokkeren, zonder opgaaf van redenen.

Artikel 9. Betaling

De betaalverplichting ontstaat, zodra er sprake is van een overeenkomst. Je betaalt altijd vooruit. Betaling vindt automatisch plaats bij het aangaan van een abonnement via het portal, app.xesus.nl.
Dit gebeurt door middel van een afschrijving van je bankrekening. Je geeft hiervoor een SEPA-machtiging af bij de eerste betaling. Je kunt tijdens de looptijd van de overeenkomst, dagelijks switchen naar een duurder abonnement. De resterende bedragen worden dan verrekend. Facturatie en betaling gebeurt digitaal. Als je bezwaren hebt tegen de hoogte van de factuur, dan dien je die binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk te melden aan Xesús. Verrekening aan Xesús van jouw verschuldigde betaling is niet mogelijk. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur, schorten de betalingsverplichting van de factuur of tegen het niet-betwiste deel daarvan, niet op.
Betaal op tijd. Anders ben je vanaf het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim. Xesús hoeft jou hiervoor niet nog in gebreke te stellen. Xesús heeft vanaf dat jij in verzuim bent, recht op:   - 1% rente per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, vanaf de vervaldag totdat je de gehele betaling hebt voldaan;
- De buitengerechtelijke kosten zoals geregeld in “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” (zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW);   
- De werkelijk gemaakte kosten, als Xesús hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren;   
- De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.   
- De rente over de verschuldigde incassokosten. Xesús kan besluiten jouw abonnement en/of accountactiviteiten te bevriezen, bij het uitblijven van de betaling.
Xesús kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor:   
- Eventueel misgelopen omzet; of   
- Schade door nalatigheid van jouw kant omtrent achterstallige betalingen;   
- Verlies van data door te lange inactiviteit van het Account. Xesús brengt € 50,- exclusief btw-administratiekosten in rekening voor het heractiveren van je account.
Het heractiveren gebeurt nadat jouw achterstallige betalingen zijn verricht. Xesús is niet verantwoordelijk voor het behoud van data. 

Het Premium & Premium+ abonnement kunnen iedere maand 20.000 e-mails versturen, daarna kost het €0.0015 excl. btw per e-mail.

Artikel 10. Overmacht

Als Xesús gehinderd wordt of verhinderd is, is Xesús niet gehouden tot het nakomen van welke verplichting dan ook richting jou.

Het gaat hier alleen om gehinderd worden of verhinderd zijn:
- als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld van Xesús, of
- Op basis van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van Xesús komt.
Ingeval van een zogenaamde overmacht aan de kant van Xesús, stelt Xesús jou hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Hierbij vermeldt Xesús aan jou:   
- de oorzaak,   
- de aard,   
- de mogelijk te verwachten duur van de overmacht, en   
- de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.

Xesús spant zich naar redelijkheid in om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing. Xesús kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen zowel jij als Xesús de overeenkomst ontbinden. Er is dan geen verplichting tot vergoeding van schade aan de ander. Xesús kan het inmiddels nagekomen, dan wel na te komen gedeelte van de overeenkomst, afzonderlijk aan je factureren. Dit doet Xesús alleen, als zij na het ontstaan van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze zal kunnen nakomen. Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Opzeggen bij afname van software, e-mailmarketing, support

Jammer als je besluit te vertrekken bij Xesús. Maar even goede vrienden!
Bij ons kun je in ieder geval altijd tussentijds de overeenkomst bij de afname van software, e-mailmarketing of support opzeggen. Opzeggen doe je door een mail te sturen aan info@xesus.nl. Alle diensten die je afneemt van Xesús heeft een opzegtermijn van één maand voordat de nieuwe betaling datum weer voldaan dient te worden voor de aankomende maand.

Xesús levert een "niet goed, geld terug binnen 30 dagen" garantie onder de volgende voorwaarden:
-De funnel is door de medewerkers van Xesús gebouwd
-Je hebt betaald voor het bouwen van de funnel
-Er is minimaal €200 besteed aan advertentiebudget op Facebook tijdens de periode van de samenwerking
-Binnen de eerste 30 dagen van de samenwerking zijn er 0 leads gegenereerd. Een lead is een naam, e-mail & telefoonnummer.
-Je hebt uiterlijk 7 dagen na het schriftelijk beëindigen van de samenwerking om aanspraak te maken op deze garantie.

Als er aan één van deze voorwaarden niet voldaan is kan je geen aanspraak maken op de "niet goed, geld terug binnen 30 dagen" garantie.

Artikel 12. Overige annuleringsvoorwaarden (ontbinding en annuleren van trainingen) 

Zowel jij als Xesús hebben het recht overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden (waarmee voor Xesús alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden), wanneer ten aanzien van de andere partij;   
- een verzoek tot faillissement;   
- (voorlopige) surseance/uitstel van betaling;   
- of schuldsanering; wordt ingediend.

Xesús heeft in dit geval geen verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Voor ontbinding geldt dat dit enkel schriftelijk of per email kan. Ontbinding is een feit als Xesús de ontvangst hiervan bevestigd heeft. Als moment van ontbinding geldt:   
- datum poststempel bij ontbinding per post; of:   
- de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.Voor trainingen geldt het volgende: Dit is niet restitueerbaar.
Wel is het mogelijk om na goedkeuring van Xesús iemand anders in de plaats te laten komen. Wanneer jij (of jouw vervanger) op de dag van de training zonder afmelding niet aanwezig bent, wordt dit beschouwd als annulering.
Het is dan niet meer mogelijk om deel te nemen op een andere datum of een andere training te bezoeken.
Xesús heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Bij individuele of losse afspraken die je binnen 48 uur wilt annuleren of verzetten, heeft Xesús het recht om annuleringskosten door te berekenen. Mocht Xesús toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade.
Xesús zal zich naar redelijkheid inspannen om alsnog voldoende na te komen. Xesús zal daarvoor uiteraard geen kosten in rekening brengen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en schade

Alvorens je tot een claim overgaat, dien je met Xesús in overleg te treden om tot een oplossing te komen.
Xesús is altijd aansprakelijk, in geval van aantoonbare opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid. Mocht Xesús aansprakelijk blijken, dan is dit beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. De aansprakelijkheid is beperkt tot aantoonbare, toerekenbare en directe schade. Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
De aansprakelijkheid is voorts beperkt tot dat deel dat de verzekering van Xesús uitkeert. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet tot uitkering overgaan, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Xesús kan in elk geval niet aansprakelijk worden gehouden:   
- Voor het feit dat jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;   
- Door jouw handelen of nalaten;   
- Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;   
- Voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld;   
- Tekortkomingen van (ingeschakelde) derden;   
- Overmachtsituaties. Mocht een derde Xesús aansprakelijk stellen omdat zij door de uitvoering van de opdracht schade lijdt, dan vrijwaar jij Xesús hiervoor.
Jij zult Xesús dan ook bijstaan voor de rechter of buiten de rechter om, mocht dit nodig zijn. 

Artikel 13.1 Xesus is niet aansprakelijk voor schade of tekortkomingen van welke aard dan ook die door de medewerking, diensten en/of leveranties van derden die door opdrachtgever zijn bepaald/aangegeven, zijn ontstaan.
Artikel 13.2 Iedere aansprakelijkheid van Xesus voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
Artikel 13.3 Xesus is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de opdrachten die namens de opdrachtgever uitgevoerd moeten worden.
Artikel 13.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, vervallen alle vorderingen van opdrachtgever na één jaar na de verzenddatum van de stukken of informatie daarover.

Artikel 14. Klachten 

Heb je een klacht over Xesús? Vervelend. Weet dat Xesús haar best doet om klachten te voorkomen en te verhelpen. Daar is onderstaande procedure voor in het leven geroepen. Laat Xesús in elk geval zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week na ontdekking, weten als je een klacht hebt.
Zo kan Xesús snel reageren om jouw klacht zo goed mogelijk op te lossen .Een klacht kun je insturen per e-mail naar info@xesus.nl voorzien van een duidelijke omschrijving ervan. Als Xesús oordeelt dat de klacht gegrond is, zal Xesús dit naar beste kunnen oplossen.
Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren. Klachten over geleverde diensten kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 15. Geheimhouding en privacy 

Wij zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Xesús of jou is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien   
- Xesús verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;   
- de informatie algemeen bekend wordt;   
- Xesús optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Persoonsgegevens die Xesús bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Voor meer informatie over het gebruik van je persoonsgegevens willen wij je adviseren om onze privacy- en cookieverklaring te lezen. 

Artikel 16. Wijzigingsbeding en vindbaarheid

Xesús kan altijd deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Eventuele wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Xesús: www.xesus.nl.  

Artikel 17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Van een geschil is sprake als jij of Xesús dat zo stelt. Wij doen er beiden alles aan dat het nooit tot een geschil komt. Maar mocht dit onverhoopt gebeuren, dan zullen wij ons eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kan er in tweede instantie een beroep worden gedaan op de rechter. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Xesús is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Xesús behoudt het recht voor om een geschil aan een andere rechter voor te leggen. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook in het geval je een buitenlandse opdrachtgever bent of dat de uitvoering van e overeenkomst in het buitenland plaatsvindt. Het Weens Koopverdrag, wat gaat over internationale koopovereenkomsten, is uitgesloten.

Artikel 18. Affiliate verkopers

Zolang de klant betalend lid blijft van een Xesús abonnement is de commissie is 30% per maand in de eerste 12 maanden, na maand 13 wordt het 12.5% per maand.
Uitbetaling is alleen mogelijk wanneer Xesús het bedrag van de klant ontvangen heeft, indien Xesús geen geld ontvangt door wanbetaling is de affiliate verkoper verplicht dit geschil met de wanbetaler op te lossen. Indien het geschil niet opgelost wordt met de wanbetaler heeft de affiliate verkoper geen recht op de inkomsten omdat er geen inkomsten gegenereerd zijn, dus kan er ook geen commissie uitbetaald worden. Daarbij is de affiliate verkoper aansprakelijk voor enige kosten die gemaakt worden gedurende dit process. Commissies zijn alleen van toepassing op de 2 pakketten van de prijzen pagina. Over de interne cross-/upsells is geen commissie van toepassing.

Definities

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen voor, die hieronder wordt toegelicht:
Aanbod: de schriftelijke of mondelinge aanbieding door Xesús, die na jouw aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
Buitenland: Alle landen die niet tot Nederland behoren.
Directe schade:   
- De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;   
- De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Xesús aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Xesús toegerekend kunnen worden;   
- De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
Klacht: een klacht over de gedragingen van Xesús.
Offerte: Elk aanbod van Xesús aan jou, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
Opdracht: De dienstverlening of het product dat door Xesús geleverd wordt.
In deze voorwaarden wordt zowel over opdracht als over een overeenkomst gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld.
Opdrachtgever:   - de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;   
- de (privaatrechtelijke of publiekrechtelijke) rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Xesús.Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak of afspraken tussen jou en Xesús, waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, welke dienst of welk product Xesús tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.

In deze algemene voorwaarden wordt zowel over overeenkomst als over een opdracht gesproken, waarbij hetzelfde wordt bedoeld.
Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Xesús geen invloed kan uitoefenen en waardoor Xesús niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen.
Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:   
- mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;   
- een dag of dagen van nationale rouw;   
- contingentering
- of andere overheidsmaatregelen;   
- overheidsbesluiten;   
- werkstaking;   
- natuurrampen;   
- ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Xesús;   
- sterfgevallen binnen de familie of vriendenkring;   
- epidemieën of pandemieën;   
- computerstoringen;   
- vertraagde leveringen van derden of andere overmachtsituaties bij derden;
Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail, Whatsapp, alle denkbare communicatie via social media of andersoortige geautomatiseerde communicatie
Training: hieronder wordt onder andere verstaan een masterclass, workshop, webinar, event, etc.Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken.

Xesús © 2023 | alle rechten voorbehouden 
Warmoestraat 115, 1012 JC, Amsterdam

info@xesus.nl

KvK: 70100616
BTW: NL223108972B01